Adatkezelési szabályok

Adatkezelési tájékoztató

A Real Home Ingatlanforgalmazó Kft tájékoztatja ügyfeleit (akik lehetnek ingatlantulajdonosok vagy hirdetési telefonszámokon vagy egyéb módon érdeklődő ügyfelek, továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) az általa és a Real Home Kft által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintetek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

 

Adatkezelő(k)

A Real Home Kft, amely az alábbi cégeket foglalja magába:

- A Real Home Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. B715. Telefon: +36 70 335 8000, e-mail: info@realhome.hu, htps://www.realhome.hu/)

- A Real Home Management Ingatlankezelő Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. B715, Telefon: +36 70 335 8000, e-mail: management@realhome.hu, htps://www.realhome.hu).

A Real Home Ingatlanforgalmazó Kft., a Real Home Management Ingatlankezelő Kft. illetve a cég valamennyi alkalmazottja közös adatkezelőnek minősülnek, amely azt jelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg.

A Real Home adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapul.

 

A kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak

Érintettek: Ingatlant kereső érdeklődők

Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, keresési paraméterek, vevői keresési igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok.

 

Az adatkezelés célja

A Real Home által végzet ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében ingatlan ajánlatok küldése az Érdeklődőnek emailen és/vagy telefonon, illetve az Érdeklődővel történő kapcsolatelvételt

Ki férhet hozzá az adatokhoz: Az érdeklődő nevéhez, email címéhez és telefonszámához kizárólag a Real Home Kft alkalmazotai férnek hozzát

Érintettek: Ingatlantulajdonosok Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, az ingatlanra vonatkozó adatok (cím, helyrajzi szám, az ingatlanra vonatkozó egyéb adatok), a tulajdonos egyéb kéréseit

Az adatkezelés célja: A Real Home által végzet ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében potenciális vevők közvetítése a tulajdonos által értékesíteni kívánt ingatlanrat

Ki férhet hozzá az adatokhoz: A tulajdonos nevéhez, email címéhez és telefonszámához, illetve az ingatlan bizonyos nem publikus adataihoz (például helyrajzi szám) kizárólag a Real Home Kft alkalmazotai férnek hozzá.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő, illetve a Tulajdonos önkéntes hozzájárulásat 4. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés az Érdeklődő telefonos jelentkezésének napján kezdődikt Az adatkezelés az Érdeklődő fenti a datkezelési célokhoz történő hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 5 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

 

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Real Home valamennyi munkatársától a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Ebben az esetben a Real Home a kérelem benyújtásától számítot 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. Az érintet jogosult arra, hogy a Real Home részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonjat

 

Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Real Home Kft.-t az info@realhomethu email címre küldött levéllel. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ct, posta cím: 1530 Budapest, Pft 5t, telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naihthu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.